De Bataaf

Contactgegevens

Aardbeivlinder 60
4007 HB Tiel
0344-655 044

info@rkbs-debataaf.nl
 

 

Medezeggenschapsraad (MR)


De inspraak en medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk orgaan binnen de schoolorganisatie. Deze raad bestaat voor onze school uit twee ouders en twee leerkrachten, die rechtstreeks door en uit de geledingen gekozen worden. De directeur is adviserend lid. De medezeggenschapsraad denkt onder andere mee over beleidsmatige zaken, begroting en personele inzet.

Over een aantal zaken wordt de MR gevraagd in te stemmen met of advies uit te brengen over beleidszaken aan het bestuur (SKOR). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Heeft u punten die extra aandacht vragen, neem dan contact op met een van de MR-leden via mr@rkbs-debataaf.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding: Thomas Radstake en Rob Hessels
Personeelsgeleding: Evelien van IJmeren en Patricia van Wees

De MR wordt tijdens de vergaderingen geïnformeerd door:
Susanne Vugts/Femke de Vries (namens de oudervereniging)
Paul Beumer (namens de schooldirectie)

De MR komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar.  

Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR) SKOR


Bovenschools functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) en deze richt zich op zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings-en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen, zoals onderwijskundige doelstellingen, meerjarenplannen, financieel beleid, huisvesting, ICT en personeelsbeleid. De GMR heeft ook initiatiefrecht en daarmee de mogelijkheid om zelf beleidspunten in te brengen bij het bevoegd gezag op SKOR niveau. De GMR bestaat uit 10 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden.

De GMR heeft als doelstelling zoveel mogelijk bij het ontstaan van beleid betrokken te zijn en niet pas als het is uitgewerkt. De GMR leden hebben daarom regelmatig contact met de bovenschoolse beleidsgroepen, waarin onder andere directeuren en bestuursleden beoogde doelen en beleid vormgeven. En de GMR heeft uiteraard nauw contact met de scholen zelf. Alle GMR leden zijn contactpersonen voor één school binnen SKOR, zodat inbreng van alle scholen geborgd is.

De GMR is bereikbaar via het emailadres gmr@skor-scholen.nl

 

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl